Macro Retail Akademi'ye Hoşgeldiniz

Perakende sektörüne yönelik kurumsal ve bireysel eğitim adresiniz.

Perakende Matematiği Eğitimi

Perakende sektörüne özgü metot, hesaplama ve terimleri öğrenin.

Perakende Mağaza Yönetimi Eğitimi

A'dan Z'ye Etkin ve Karlı Mağaza Yönetimi Eğitimi

Stratejik Perakende Yönetimi WorkShop

Perakende yönetiminde önemli stratejileri öğrenin.

Macro Retail Akademi Perakende Yönetim Danışmanlığı

Uzman Kadromuzla Kurumunuzu A'dan Z'ye etkin, yalın ve karlı hale getirelim.

İthalatçıların Credit Note sorunsalı

Muhasebe Yönetimi
İthalat yapan perakendecilerin en büyük sorunlarından biri olan Credit Note belgelerindeki KDV ilgili son durum.

Yıllardır ithalatların KDV’si ödenerek gümrükten çekilmiş mallarına ihracatçı firmanın stok koruma, rekabet koruma, ve pazarlama destek  maksatlarıyla uyguladığı Credit Note (Alacak Faturası/Dekontu) belgeleri KDV’ye tabi değildi.

Fiyat indirimlerinden farklı olarak, satış primi, ciro primi gibi durumları ise; bir hizmet karşılığı oluşmuş gelir olarak addedilmekte ve KDV’ye tabi tutulmaktaydı. Sorumlu sıfatla ödenen KDV’den de mahsup edilememekte idi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı bir özelge ile ithalatçıyı zor  durumda bırakacak yeni bir durum ortaya koydu.  (B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2260)

Buna göre;

A) İthalde alınan KDV matrahına gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin dahil olacağı, (madde 21-c)

A) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu, (madde 24-c)

B) Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik olduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin olduğu dönem içinde düzelteceğini hüküm altına aldı. (madde 35)Anlamak gereken

Bu açıklamaya göre fiyat farkları için KDV düzenlenir denilmemekle beraber, fiili olarak ortaya çıkan durumun Fiyat farkı faturası kesip KDV’lendirmekten bir farkı bulunmamaktadır.

Zira idare bu mükteza (özelge) ile fiyat farkı faturası kesilmesi suretiyle geçmişte yapılan ithalat işleminin vergi matrahının değiştiğini, fazladan indirilmiş KDV’nin düzeltmesinin de ‘İlave edilecek KDV’ şeklinde beyan edilmesini, ve bunun credit notu'un düzenlendiği dönem içinde olmasını kararlaştırmıştır. Ancak sorun şu ki fazladan indirilmiş KDV tutarı ithalat esnasında Gümrük İdaresine ödenmiştir.

Halen hem gümrük mevzuatında hem de vergi mevzuatında fiyat indirimlerine ilişkin KDV iadesi ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. İthalatçı tarafından Gümrük İdaresine  fazladan ödenmiş KDV’nin  iadesi mümkün gözükmediğinden ithalatçıya ek maliyetler oluşturmaktadır. Ayrıca iade mümkün kılınsa dahi bunun aynı döneme denk gelmeyeceği ve uzun zaman ve emek alan inceleme ve iade süreci sebebiyle mükellefi gene zor durumda bırakacağı esastır.

Gerek operasyonel gerek vergisel, gerekse de finansal maliyeti açısından bu durum özellikle kar marjı düşük ve rekabet yüksek ithal ürünlerde, yurt dışı fiyat indirimlerine fazla stokla yakalanan ithalatçının, stoksuz rakibine karşı rekabet avantajını da kaybetmesine yol açmaktadır. 


Muhasebe YönetimiDiğer bir görüş

Bir diğer bakış açısı da ‘İlave edilecek KDV’ uygulamasının ancak yurt içi alıcı ve satıcılar arası olabileceği dolayısıyla Yurt dışından alınan Credit Note belgeleri için KDV’siz fatura kesilerek bu belgenin saklanmasının yeterli olacağı şeklindedir.

Bu görüşün  ana dayanak noktası verginin ithalat işlemi esnasında Gümrük İdaresine zaten yüksek fiyattan ödenmiş olduğu, ve ‘İlave edilecek KDV’ işlemine karşılık Gümrük veya Vergi dairesinin borçlandırılmasının mümkün olmadığı şeklindedir.

Sonuç

Sonuç olarak başlanılan noktadayız ve karışıklık halen devam etmektedir, sorun ancak ek bir özelge ile detaylı açıklama suretiyle çözülmelidir. Eğer bu çözümde, KDV hususu 35. madde kapsamında ele alınacak ise aynı dönemde KDV iadesi sağlayacak bir uygulamaya gidilmelidir. Ancak bunun mümkün olmadığı da herkesin malumudur.

Rolling Budget (Dinamik Bütçe)

Bütçe ve Finansal PlanlamaModern Dinamik Bütçe ve Finansal Planlama Tekniği


Geleneksel yönetim tarzı olarak nitelendirebileceğimiz standart bütçeleme tekniğine göre şirketler yıl sonuna doğru bütçe ve planlamalarını yapar, kasım-aralık ayı gibi de bunu onaylayıp tüm yılı bazen hiç revizesiz statik bir bütçe ve hedefler ile geçirirler. Ekonominin çok stabil olduğu ve doymuş pazarlarda hala uygulanabilir olmasına karşın, stabil bir ekonomik ortamı bulmak modern dünya düzeninde artık bir efsane haline geldi.

Değişen döviz kurları, parite, tüketici davranışları, mevzuat değişiklikleri, vergisel değişiklikler ve siyasi gelişmeler her piyasada dalgalı bir yapı oluşturmakta ve modern yönetim tarzının bunlara anında tepki veriyor olması gerekmektedir.

Yuvarlanan Bütçe (Y.B), geleneksel bütçelemelerin aksine yaşayan, canlı ve dinamik bir bütçeleme tarzıdır.

Yuvarlanan Bütçeden bahis etmeden evvel geleneksel bütçenin bize getirdiği dezavantajlara göz atmakta fayda var.

Geleneksel bütçelemenin dezavantajları

1) Statiktir : Tüm yıl aylar evvel belirlenmiş harcama kalemleri ve satış hedefleri doğrultusunda şirket yönetilir ve değişimlerin gerisinde kalınarak kayıplara yol açar.

2) Büyümeyi engeller : Günümüzde her ne kadar daralma süreçlerinden geçsek de, hızlı büyüyen ekonomik dönemlerde önceden koyulan konservatif hedefler nedeniyle canlanan piyasaya reaksiyon göstermek aylar almaktadır.

3) Vizyonu Sınırlar : Harcama kalemlerine getirilen sınırlama ve yatırım kararlarının önceden alınması sebebiyle yöneticilerin kısa vadeli gelişmelere odaklanmasını ve ortaya çıkan fırsatları kaçırmasına yol açar.  

4) Bütçeye güveni yıpratır : Büyük ekonomik dalgalanmaları ve olağan dışı tüketici davranışlarını öngörülemeyeceği  için kağıt üzerinde kalan bilgisayarda kurgulanan rakamlar olarak kalır. Yöneticilerin bütçe sistemine olan inancını sarsar.

5) Yıl sonu performansını düşürür : Yıllık bütçe hazırlama süreci yıl sonu son çeyrekte bir şirketin bir çok departmanını kilitler ve doğal işlerinden çok bütçeye odaklanmalarına yol açar.

Peki geleneksel bütçelemenin avantajları yok mu diye düşündüğümüzde, az sonra bahis edeceğimiz Yuvarlanan Bütçeleme zaten bu avantajları da içinde barındırdığından ve veriler işlendiğinden dolayı  klasik bütçe raporlamalarının da artık gelişen yazılım ortamında alınmasından ötürü ek bir avantajı yoktur.

Yuvarlanan Bütçeleme : Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda aylık veya üçer aylık periyotlar halinde revize edilen ve biten aya ek olarak bir sonraki yılın ilgili ayının bütçeye eklendiği bütçeleme ve finansal planlama metodudur.    


ocasubmarnismayhaztemagueylekikasaraocasubmar
123456789101112
123456789101112
123456789101112
123456789101112Yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere standart bütçelemede mart ayına gelindiğinde geriye 9 aylık bir bütçe periyodu kalmışken, Yuvarlanan Bütçelemede bu süreç her zaman 12 aydır. Uzun vadeli bakan şirketler ve sezonsal hareketlerin önemli olduğu Perakende sektöründe bu süre 18’ay kadar uzamaktadır.

Bütçe ve Finansal Planlama
Yuvarlanan Bütçenin Avantajları

1) Hızlı aksiyon : Gelişen ekonomik, ticari, ve politik ortama göre hızlı adaptasyon ve karar alma sağlayacak verileri sunarak  gerek kriz anlarında gerekse de büyüme zamanlarında maksimum fayda sağlamaktadır.

2) Erişilebilirlik : Her ay veya 3 ayda bir revize edilen varsayımlar, hedefler ve harcamalar sayesinde daha erişilebilir ve anlam içeren bilgiler sunar.

3) Güvenilir nakit akımı : En önemli avantajı ise, sürekli revize olan bütçe ve finansal planlama tabloları en sağlıklı nakit akım tablosuna ulaştırmaktadır. Şirketlerin gerçek hayata göre ayrıca nakit akım tablosu tutmadan normal raporlama süreçlerine dahil güvenilir nakit akım tabloları oluşur.

4) Yıllık bütçe sürecine son : Sıkıcı ve tüm departmanları bir çeyrek boyunca kilitleyen yıllık bütçeleme süreçleri son bularak, her zaman aktif ve dinamik bütçeye sahip olmayı sağlar.

5) Dinamik performans yönetimi : Hedef ve gerçekleşmelerin dinamik izlenmesi ve revizesi sayesinde tüm ekiplerin performanslarındaki dalgalanmalara hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.Bu konu ve daha fazlası

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitim SetindePerakende Mağazacılık Personel Yönetimi

    Perakende Yönetim Danışmanlığı
  • Mevcut mağazalar personel yapısının analiz, değerlendirme ve sunumu.
  • Kurum ihtiyaçlarına ve stratejilerine özel mağazacılık insan kaynağı ve stratejisi ve yapısının oluşturulması.
  • Hizmet ve Satış standart ve prosedürlerinin oluşturulup kurum el kitabının oluşturulması.
  • Marka stratejileri doğrultusunda ihtiyaç analizine göre tüm mağaza yönetici ve personelinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi.
  • Mağaza prim, ödül ve motivasyon sistemlerinin analizi, değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması.
  • Doğru insan stratejisi kapsamında, yönetici ve personel seçme, yerleştirme ve oryantasyon eğitimleri.